ตารางสรุปผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด
18 พฤศจิกายน 2556
ช่วงเวลา สถานีโทรมาตรอยุธยา (S.5) สถานีโทรมาตรบางไทร (C.29)
วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด
ช่วงเช้า 18/11/2556 6:45 น. 2.09 18/11/2556 11:30 น. 2.57 18/11/2556 4:45 น. 0.47 18/11/2556 10:45 น. 1.61
ช่วงบ่าย 18/11/2556 23:45 น. 2.43 18/11/2556 13:00 น. 2.55 18/11/2556 16:30 น. 1.47 18/11/2556 20:45 น. 1.61
ช่วงเช้า 19/11/2556 7:15 น. 2.08 19/11/2556 12:30 น. 2.58 19/11/2556 6:00 น. 1.17 19/11/2556 10:45 น. 2.00
ช่วงบ่าย 19/11/2556 19:00 น. 2.44 19/11/2556 13:00 น. 2.57 19/11/2556 23:45 น. 1.78 19/11/2556 13:00 น. 1.95
ช่วงเช้า 20/11/2556 7:45 น. 2.07 20/11/2556 12:45 น. 2.57 20/11/2556 6:30 น. 1.35 20/11/2556 11:30 น. 2.17
ช่วงบ่าย 20/11/2556 19:30 น. 2.44 20/11/2556 13:00 น. 2.57 20/11/2556 23:45 น. 1.91 20/11/2556 13:00 น. 2.13
ช่วงเวลา สถานีโทรมาตรปทุมธานี (C.55) สถานีโทรมาตรปากเกร็ด (C.22 A)
วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด
ช่วงเช้า 18/11/2556 4:15 น. 0.51 18/11/2556 9:30 น. 1.46 18/11/2556 2:45 น. 0.16 18/11/2556 9:00 น. 1.47
ช่วงบ่าย 18/11/2556 23:45 น. 1.21 18/11/2556 18:45 น. 1.45 18/11/2556 23:45 น. 0.95 18/11/2556 18:15 น. 1.40
ช่วงเช้า 19/11/2556 4:45 น. 0.89 19/11/2556 10:30 น. 1.83 19/11/2556 4:00 น. 0.64 19/11/2556 9:00 น. 1.77
ช่วงบ่าย 19/11/2556 23:45 น. 1.47 19/11/2556 13:00 น. 1.73 19/11/2556 23:45 น. 1.17 19/11/2556 19:00 น. 1.62
ช่วงเช้า 20/11/2556 5:15 น. 1.07 20/11/2556 10:30 น. 1.99 20/11/2556 4:30 น. 0.78 20/11/2556 10:00 น. 1.89
ช่วงบ่าย 20/11/2556 13:00 น. 1.90 20/11/2556 23:45 น. 1.60 20/11/2556 23:45 น. 1.30 20/11/2556 19:15 น. 1.71
ช่วงเวลา สถานีโทรมาตรสามเสน (C.12) สถานีโทรมาตรสะพานพุทธ (C.4)
วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด
ช่วงเช้า 18/11/2556 2:00 น. -0.10 18/11/2556 7:45 น. 1.44 18/11/2556 1:30 น. -0.30 18/11/2556 7:30 น. 1.46
ช่วงบ่าย 18/11/2556 23:45 น. 0.68 18/11/2556 17:45 น. 1.33 18/11/2556 23:45 น. 0.63 18/11/2556 17:30 น. 1.33
ช่วงเช้า 19/11/2556 3:15 น. 0.38 19/11/2556 8:30 น. 1.74 19/11/2556 3:00 น. 0.35 19/11/2556 8:30 น. 1.73
ช่วงบ่าย 19/11/2556 23:45 น. 0.89 19/11/2556 18:45 น. 1.53 19/11/2556 23:45 น. 0.83 19/11/2556 18:30 น. 1.52
ช่วงเช้า 20/11/2556 4:00 น. 0.52 20/11/2556 8:45 น. 1.85 20/11/2556 3:45 น. 0.48 20/11/2556 8:30 น. 1.84
ช่วงบ่าย 20/11/2556 23:45 น. 1.02 20/11/2556 18:45 น. 1.62 20/11/2556 23:45 น. 0.96 20/11/2556 18:30 น. 1.60
ช่วงเวลา สถานีโทรมาตรท่าเรือ (C.53) สถานีโทรมาตรป้อมพระจุลฯ (C.54)
วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำต่ำสุด วันที่/เดือน/ปี     เวลา ระดับน้ำสูงสุด
ช่วงเช้า 18/11/2556 1:00 น. -0.77 18/11/2556 7:00 น. 1.65 18/11/2556 0:00 น. -0.81 18/11/2556 7:00 น. 1.75
ช่วงบ่าย 18/11/2556 23:45 น. 0.32 18/11/2556 17:00 น. 1.41 18/11/2556 23:45 น. -0.76 18/11/2556 16:00 น. 1.42
ช่วงเช้า 19/11/2556 2:15 น. 0.09 19/11/2556 7:45 น. 1.78 19/11/2556 0:00 น. -0.80 19/11/2556 7:00 น. 1.77
ช่วงบ่าย 19/11/2556 23:45 น. 0.45 19/11/2556 17:45 น. 1.49 19/11/2556 23:45 น. -0.69 19/11/2556 17:00 น. 1.42
ช่วงเช้า 20/11/2556 2:45 น. 0.15 20/11/2556 8:00 น. 1.82 20/11/2556 1:00 น. -0.80 20/11/2556 8:00 น. 1.76
ช่วงบ่าย 20/11/2556 23:45 น. 0.55 20/11/2556 18:00 น. 1.53 20/11/2556 23:45 น. -0.60 20/11/2556 17:00 น. 1.42
จัดทำโดย ศูนย์โทรมาตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
หมายเหตุ
   1)  ช่วงเช้า   หมายถึง   ตั้งแต่เวลา  00.00  น.  ถึง  เวลา  12.45  น.         ช่วงบ่าย   หมายถึง   ตั้งแต่เวลา  13.00  น.  ถึง  เวลา  23.45  น.
   2)  ข้อสมมุติฐาน
        -  แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้แก่  FloodWorks  3.0
        -  ข้อมูลนำเข้าที่ได้จากการตรวจวัดฯ จากสถานีสนามโดยระบบโทรมาตรอุทกวิทยา แบบ SCADA  มีความถี่ของการตรวจวัดทุก ๆ 15 นาที   
        -  ระดับค่าความถูกต้อง (แม่นยำ) ของผลการพยากรณ์ดังกล่าว  ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบที่สำคัญ  เช่น  ปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น
           จากปริมาณน้ำน้ำฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย (Rainfall-Runoff)  เป็นต้น