การพยากรณ์สภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ประจำวันพฤหัสบดีที่  3   ตุลาคม   2556
เขื่อนเจ้าพระยา
  วันนี้
ระดับน้ำเหนือ 16.36 ม.รทก.
ระน้ำท้าย 14.86 ม.รทก.
ประมาณน้ำ 2,195 ลบ.ม./วิ
เขื่อนพระรามหก
  วันนี้  
ปริมาณน้ำ 527 ลบ.ม./วิ
c.29  สถานีบางไทร
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด s.5  สถานีอยุธยา
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค. ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2.51 2.75 2.88 2.94 2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
- 3.91 3.94 3.95
c.55  สถานีปทุม
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
2.34 2.47 2.52 2.56 c.22A  สถานีปากเกร็ด
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
1.98 2.08 2.16 2.22
c.12  สถานีสามเสน
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
1.77 1.81 1.91 1.97
c.4  สถานีlสะพานพุทธ
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
1.64 1.63 1.80 1.90
c.53  สถานีการท่าเรือ
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
- 1.68 1.68 1.70
c.54  สถานีป้อมพระจุล
ค่าจริง ผลการพยากรณ์ระดับน้ำสูงสุด  
2  ต.ค. 3  ต.ค. 4  ต.ค. 5  ต.ค.
- 1.40 1.40 1.40
หมายเหตุ :  ระดับน้ำหน่วย  ม.รทก.
save to web