หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
ประชุมพิจารณาจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563
รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมพิจารณาจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน เพื่อร่างหัวข้อต่างๆ ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน ของกรมชลประทาน ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม อาทิ การพิจารณาโครงการ การสำรวจ ออกแบบ การก่อสร้างเขื่อน การส่งมอบ และงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ป้องกันภัยจากน้ำ เป็นต้น โดยมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อนของกรมชลประทานมีด้วยกันทั้งหมด 6 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างเขื่อน 2.ด้านการเฝ้าระวัง/ดูแล/ตรวจสอบและระบบเตือนภัย 3.ด้านการซ่อมแซมปรับปรุง และบำรุงรักษา 4.ด้านการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมและแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน (EAP,EPP) 5.ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อความปลอดภัย 6.ด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563
วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2562 ทีมงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 12 เข้าดำเนินการตรวจสภาพเขื่อน และตรวจเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407