หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
อบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน และการใช้โปรแกรม Geostudio เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน เป็นประธานการจัดอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 และ ที่ปรึกษา สบอ.ดร.สมภพ สุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน และการใช้โปรแกรม Geostudio เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ตึกอำนวยการกรมชลประทานสามเสน

อบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562
วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 ดร.ภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานการจัดอบรม โดยมีส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 และ ที่ปรึกษา สบอ.ดร.สมภพ สุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์อบรม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลปากเกร็ด จ.นนทบุรี

การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407