หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
     ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเขื่อน ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของสำนักชลประทานที่ 8 และฝึกปฏิบัติการ ณ เขื่อนลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำพระเพลิง จ. นครราชสีมา โดยมี ดร.สมภพ สุจริต (ที่ปรึกษา สบอ.) นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช (ผปข.บอ.) และเจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยเขื่อนร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จ.ชลบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
     วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จ.ชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช (ผปข.บอ.) และคณะทางานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา ชั้น 3 อาคารวิชาการ

การจัดลำดับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 (อัพเดทล่าสุด 26/11/2561)
แบบฟอร์มรวบรวมบัญชีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก บึงขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำต่างๆ
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
 
 
 
 
 
 
 นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407