หน้าหลัก

ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

 

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots

ดูงานพิจารณาแนวทางการปรับปรุงอาคารระบายน้ำเขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 24 สิงหาคม 2561

บรรยายแและสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน สำนักชลประทานที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2561

 

แบบฟอร์มรวบรวมบัญชีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก บึงขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำต่างๆ
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
 
 
 
 
 
 
 นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
 
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407