หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562 ทีมงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าดำเนินงานตรวจสภาพเขื่อน และตรวจเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองโสน จ.ตราด และเขื่อนคลองระโอก จ.ระยอง วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 9 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าดำเนินงานตรวจสภาพเขื่อน และตรวจเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองโสน จ.ตราด และเขื่อนคลองระโอก จ.ระยอง

การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407