หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมโฆษิตฮิล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 14-17 มกราคม 2563
วันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 12 ดำเนินการโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หัวข้อวิชาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน(Dam lnstruments)และหัวข้อการตรวจสภาพด้วยสายตา (Visual lnspection) รุ่นที่ 12 และภาคสนาม ณ เขื่อนห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่าง วันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 11 ดำเนินการโดย ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา หัวข้อวิชาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน(Dam lnstruments)และหัวข้อการตรวจสภาพด้วยสายตา (Visual lnspection) รุ่นที่ 11 และภาคสนาม ณ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนอง ระหว่าง วันที่ 17 –20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14

การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407