หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยใหญ่ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562
วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2562 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สบอ. นำโดย ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษากรมชลประทาน และนายจักรกริช นาควิโรจน์ วต.บอ. ร่วมประชุมหารือกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 10 เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี และเขื่อนห้วยเล็ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเข้าพื้นที่ดูงานเขื่อนห้วยใหญ่

เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนแม่เลียงพัฒนา เขื่อนแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง เขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 ทีมงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าดำเนินการตรวจสภาพเขื่อน และตรวจเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่นยแม่เลียงพัฒนา เขื่อนแม่พริก(ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง และสำนักงานชลประทานที่ 4 เขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย

การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407