หน้าหลัก

ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

 

 

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots

เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยไทรงาม จ.ประจว วันที่ 13 -16 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมชี้แจงเรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากเขื่อนเข้าสู่แม่ข่ายในสำนักงานชลประทาน (MIS) ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
ตารางการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนของสำนักชลประทานที่ 1 - 17
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 มกราคม 2561
ประชุมส่วนความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 
 
 
 นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
 
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407