หน้าหลัก

ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
จุลสารส่วนความปลอดภัยเขื่อน
 

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Website counter

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2560

ประชุมตรวจสอบและพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น อำเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 

ร่างรายงานประจำปี 2559 คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชุมส่วนความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 
 
 นายเพิ่มพร โสภณางกูร
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407