หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
 
ประจำปีงบประมาณ 2563
 
คู่มือแอพพลิเคชั่นการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ (Condition Index)(1/10/2563)
เล่มทบทวนการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน ด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weighting Factor Method)เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง ปี 2563/2564(30/7/2563)
Instrument_Monitoring(30/7/2563)
ข้อมูลโปสเตอร์ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1/5/2563)
เล่มทบทวนการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน ด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weighting Factor Method)เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง ปี 2563/2564(4/3/2563)
แผนเครื่องมือ(14/2/2563)
มาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน(14/2/2563)
เล่มทบทวนการจัดลำดับความสำคัญฯ ปี2563-2564(14/2/2563)
 
ประจำปีงบประมาณ 2562
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญซ่อมแซม/ปรับปรุงโดยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม เขื่อนขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดกลาง และเขื่อนขนาดเล็ก ของกรมชลประทาน
ตารางจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน ด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weighting Factor Method)เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลางในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ปี 2562(26/12/2562)
ตารางจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน ด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weighting Factor Method)เขื่อนขนาดเล็กในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ปี 2562(4/12/2562)
เอกสารอบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน และการใช้โปรแกรม Geostudio เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา(7/11/2562)
เอกสารอบรมจัดทำเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อน เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี (24/10/2562)
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อน ประจำปี 2562 (10/10/2562)
ตารางเตรียมการจัดลำดับเขื่อนขนาดใหญ่ กลางปี62 เพื่อใช้ประชุม วันที่ 29พ.ค.2562 (10/5/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุง (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
ประชุมคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น.
เอกสารแนบรายงานสรุปประชุมผลการเข้าร่วมประชุม ICOLD 2018 ตามข้อมสั่งการของอธิบดีกรมชลประทาน
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุง (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (15/2/2562)
การจัดทำแผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงระยะปานกลาง(MTEF)งานด้านความปลอดภัยเขื่อนขนาดเล็ก (13/2/2562)
เอกสารดาวน์โหลด (8/2/2562)
เอกสารประกอบการประชุม Study Group ภายใต้ความร่วมมือ JTEPA วันที่ 14-18 มกราคม 2562 (11/1/2562)
 
ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดลำดับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 (อัพเดทล่าสุด 26/11/2561)
แบบฟอร์มประกอบการอบรม หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้นรุ่นที่ 8
แบบฟอร์มรวบรวมบัญชีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก บึงขนาดใหญ่ และแหล่งน้ำต่างๆ
แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรีับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก(พรด.)ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ครั้งที่ 2
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
กรอกข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก(พรด.)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (Weight Factor Method)เขื่อนขนาดใหญ่ - เขื่อนขนาดกลาง
ตารางการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนของสำนักชลประทานที่ 1 - 17
 
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เขื่อนและความปลอดภัยของเขื่อน
รายงานประจำปี 2559 คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ตารางข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการตรวจสอบ
 
ประจำปีงบประมาณ 2559
เอกสารประกอบคำบรรยายและวีดีทัศนงาน์วิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน วันที่ 14 มิถุนายน 2559
Climate Change โดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล กรมอุตุนิยมวิทยา(Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย Climate Change โดย นางสาวชลาลัย แจ่มผล กรมอุตุนิยมวิทยา
การตรวจสภาพเขื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย นายนพดล ภูมิวิเศษ (Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย การตรวจสภาพเขื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย นายนพดล ภูมิวิเศษ
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากกรณีสึกษารอยเลื่อนพะเยาส่วนแม่ลาว โดย นายสุวิทย์ โคสุวรรณ (Powepoint)(บทความ)
ีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย ความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากกรณีสึกษารอยเลื่อนพะเยาส่วนแม่ลาว โดย นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
การนำน้ำจาก Dead Storage มาใช้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อน โดย ดร.สมภพ สุจริต (Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย การนำน้ำจาก Dead Storage มาใช้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อน โดย ดร.สมภพ สุจริต
มั่นใจและปลอดภัยไปกับออกแบบเขื่อน Confidence and Safety For Dam DeSign โดย นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ (Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย มั่นใจและปลอดภัยไปกับออกแบบเขื่อน Confidence and Safety For Dam DeSign โดย นายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์
การเพิ่มระดับการเก็บกักอ่างเก็บน้ำประแสร์ด้วยบานระบายแบบพับได้ โดย นายปกครอง สุดใจนาค สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย การเพิ่มระดับการเก็บกักอ่างเก็บน้ำประแสร์ด้วยบานระบายแบบพับได้ โดย นายปกครอง สุดใจนาค สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความพร้อมกับการนำไปสู่การปฏิบัตกรณีฉุกเฉินสำหรับชุมชนเมื่อเกิดการพิบัติของเขื่อน โดย นายณัฐวุฒิ สิงห์แก้ว(Powepoint)
(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยายการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและความพร้อมกับการนำไปสู่การปฏิบัตกรณีฉุกเฉินสำหรับชุมชนเมื่อเกิดการพิบัติของเขื่อน โดย นายณัฐวุฒิ
Advances in Dam Safety Management Research activities on dam safety at K-water By Mr.Nam-Ryong Kim (Powepoint)
(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย Advances in Dam Safety Management Research activities on dam safety at K-water By Mr.Nam-Ryong Kim
การพัฒนางานด้านความปลอดภัยเขื่อน กฟผ.ในปัจจุบัน โดย นายดนัย วัฒนาดิลกกุล การไฟฟ้าการผลิต (Powepoint)(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย การพัฒนางานด้านความปลอดภัยเขื่อน กฟผ.ในปัจจุบัน โดย นายดนัย วัฒนาดิลกกุล การไฟฟ้าการผลิต
ผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมภ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Powepoint)
(บทความ)
วีดีทัศน์ประกอบคำบรรยาย ผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมภ์
 
เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมการใช้โปรแกรมด้านวิศวกรรมสำหรับงานวิเคราะห์การไหลซึมและเสถียรภาพของลาดชันเขื่อน
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันด้วยโปรปกรมสำเร็จรูป Slope/w โดย รัฐธรรม อิสโรภาพ
การวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
โปรแกรม Geo-Studio 2012/2007 โดย มนตรี จินากุลวิพัฒน์
ตัวอย่าง โปรแกรม Geo-Studio 2012/2007 ในงานวิศวกรรมปฐพี โดย มนตรี จินากุลวิพัฒน์
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลซึมของน้ำผ่านมวลดินด้วยโปรแกรม SEEP/W 2007
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลซึมของน้ำผ่านมวลดินด้วยโปรแกรม SEEP/W 2012
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน(Slope Stability analysis ด้วยโปรแกรม SLOPE/W2007
คู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน(Slope Stability analysis ด้วยโปรแกรม SLOPE/W2012
เอกสารประกอบคำบรรยายหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 4-5 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ทฤษฎีพื้นฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน(Dam Safety Management)โดย นายเพิ่มพร โสภณางกูร
เอกสารการบรรยาย เรื่อง เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน (Dam Instruments) โดย นายเพิ่มพร โสภณางกูร
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่องการออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบหัวงานเขื่อน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กกรมชลประทาน โดย นายพิเชษฐ รัตนประสาทกุล (ผชช.อบ.3)
 
ประจำปี งบประมาณ 2558
ร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
VD ทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การตรวจสภาพเขื่อน(Dam Inspction)ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 255
การตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก (29 เมษายน 2558)
ร่าง แผนการปฏิบัติงานวิชาการทางด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
อกสารประกอบการอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยเขื่อนนวัตกรรมใหม่ ระหว่างวันที่ 30- 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่(23 มีนาคม 2558
การตรวจสอบร่างฐานข้อมูลเขื่อนใหญ่ (23 มีนาคม 2558 )Excel
การตรวจสอบร่างฐานข้อมูลเขื่อนใหญ่ (23 มีนาคม 2558) word
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยาย Dam Safety Program in Thailnd โดย ดร.สมภพ สุจริต
แผนที่แสดงที่ตั้งเขื่อนใหญ่ จัดทำโดย ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน
MAP Showing The Location Of Large Dam Royal Irrigation department
 
ประจำปี งบประมาณ 2557
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยายเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน Inclinometer โดย นายไตรทิพย์ มังกโรทัย
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยายเครื่องมือวัดระดับน้ำใต้ดิน Observation Well โดย นายไตรทิพย์ มังกโรทัย
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยาย 1
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยาย 2
VD ทัศน์ประกอบคำบรรยาย 3
เอกสารประกอบคำบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขื่อน
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1360/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเขื่อน คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน และคณะทำงานตรวจและประเมินความปลอดภัยเขื่อน
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
การตรวจสภาพเขื่อนทางสายตาด้วยวิธีดัชนีสภาพ (Weight)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับหัวหน้าฝ่ายจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน ( CheckList CL v4.00)
ขอให้กรอกข้อมูลเครื่องมือวัดแผ่นดินไหว
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407