หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนหนองปลาไหล เขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง วันที่ 14 – 18 กันยายน 2563
วันที่ 14 - 18 กันยายน 2563 ทีมงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นำโดยนายวิรัตน์ ขำทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ร่วมกับนายประภาส เข็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าประชุมชี้แจงการตรวจสภาพเขื่อนหนองปลาไหลและเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าดำเนินการเข้าตรวจสภาพเขื่อนและตรวจเครื่องมือวัพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนหนองปลาไหล และเขื่อนประแสร์ จ.ระยอง

เข้าตรวจสภาพเขื่อนและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยใหญ่-เขื่อนพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี และ เขื่อนห้วยใหญ่ เขื่อนห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 9 – 11 กันยายน 2563
วันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุมให้คำปรึกษาและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยป่าแดง ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เขื่อนห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ,เขื่อนห้วยเล็ง ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูณณ์ และเขื่อนห้วยใหญ่-เขื่อนพิบูลสงคราม ต.เขาพระงาน จ.ลพบุรี

คู่มือแอพพลิเคชั่นการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ (Condition Index)(1/10/2563)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดใหญ่-เขื่อนขนาดกลาง) ปี 2561 (19/3/2562)
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซมปรับปรุงด้วยวิธีดัชนีปัจจัยร่วม (เขื่อนขนาดเล็ก) ปี 2562 (19/3/2562)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Word)
แบบฟอร์มตรวจสภาพเขื่อนสำหรับโครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (Excel)
ตารางกรอกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช
ผปข.บอ.
หน่วยงานภายนอก
กรมพัฒนาพลังานทดแทนฯ

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407