หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
 
ประจำปีงบประมาณ 2562

     
ประจำปีงบประมาณ 2561

     
ประจำปีงบประมาณ 2560

 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังง่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ประจำปีงบประมาณ 2559
 

 
คู่มือเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จัดทำโดย ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กันยายน 2559
คู่มือบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ กันยายน 2558
ประจำปีงบประมาณ 2558
 

 
 
คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนดิน (Earthfill Dam Inspection Manual
ู่มือขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณ ค่าศึกาา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สิงหาคม 2558 โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน
 
ประจำปีงบประมาณ 2557
 

 
 
Pocket SaFety Guide for Dams and Impoundaments คู่มือความปลอดภัยเขื่อนและอ่างเก็บน้ำฉบับพกพา
Handout ความปลอดภัยเขื่อน (ภาษาอังกฤษ)
Handout ความปลอดภัยเขื่อน (ภาษาไทย)
คู่มือการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ (Dam Assessment Manual by Condition Index Method)
คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนและอาคารประกอบ เวอร์ชั่น 1.00

คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนด้วยวิธีสายตา (Dam Inspection Manual by Visual Inpsection)

คู่มือการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ดร.วรากร ไม้เรียง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการตรวจสภาพเขื่อนด้วยวิธีดัชนีสภาพครั้งที่ โดยนายสุรสิทธิ อินทรประชา
เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ลักษณะโครงสร้างของเขื่อนดินและอาคารประกอบ 18-20 ก.ค.50 โดยนายสุรสิทธิ อินทรประชา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ลักษณะโครงสร้างของเขื่อนดินและอาคารประกอบ 1- 3 ส.ค.50 โดยนายสุรสิทธิ อินทรประชา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ลักษณะโครงสร้างของเขื่อน อาคารประกอบ และหลัการออกแบ 18 - 20 ก.พ.52 โดยนายสุรสิทธิ อินทรประชา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์เทคนิดเขื่อนดิน นายโอบเอื้อ วราทร
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การออกแบบเขื่อนดิน(แนวทางขั้นพื้นฐานทั่วไป) โดยนายกนกศักดิ์ ตัสมา และนายสุรสิทธิ์ อินทรประชา
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความปลอดภัยเขื่อน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีพื้นฐานเขื่อนและอาคารประกอบ โดยนายสุรสิทธิ์ อินทรประชา

 

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407