ผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บส่วนความปลอดภัยเขื่อน
มากที่สุด 25 %
มาก 75 %
ปานกลาง 0 %
น้อย %

จำนวนผู้เลือกทั้งหหมด 4 คน #