หน้าหลัก

หนังสือเวียน
ฐานข้อมูลเขื่อน
Specification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
คลังความรู้ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
เอกสารดาวน์โหลด
คณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน
ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูล


สำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจเว็บ
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

facebook.com
Safetydam.com
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
my widget for counting
MyVisits Counter
Free Counters


incredible slots
Speccification ส่วนความปลอดภัยเขื่อน
 
ขออนุมัติราคาอ้างอิงงานจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนประจำปี 2561
 
ราคากลางเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน (แก้ไข)
Specification No.DSD-BM-01-2558 หมุดหลักฐานอ้างอิง (Reference Benchmark/Permanent Survey Monument)
Specification No.DSD-CR-AT-2558 ชุดท่อวัดการเคลื่อนตัว (Aceess Pipe) พร้อมส่วนประกอบ (Fitting)สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวดิ่งแบบ USBR Cross Am
Specification No.DSD-CR-Torpedo-2558 ชุดหัววัดการเคลื่อนตัว (Torpedo Probe) สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวดิ่งแบบ USBR Cross Am
Specification No.DSD-MSG-01-2558 ชุดอุปกรณ์อ่านค่าการทรุดตัวภายในตัวเขื่อน (Magnetic Settlement Probe) สำหรับเครื่องมือวัดการทรุดตัวภายในเขื่อน(Magnetic Settlement Gaugel)
Specification No.DSD-MSG-SPIDER-2558 ชุดเครื่องมือวัดการทรุดตัวภายในตัวเขื่อน (Spider and Plate Magnetic Settlement Gauge)สำหรับเครื่องมือวัดการทรุดตัวภายในตัวเขื่อน (Magnetic Settlement)
Specification No.DSD-OW-2558 ชุดท่อของบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well) สำหรับบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำใต้ดิน (Observation Well)
Specification No.DSD-SS-01-2558 หมุดวัดการทรุดตัว (Surface Settlement Point)
 
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
Specification NO DSD -PZ-RU 01-2558 สำหรับเครื่องมือวัดแบบแรงดันน้ำด้วยไฟฟ้าแบบลวดสั่น (Vibrating Wire Piezometer)
Specification NO DSD -PZ-VW25-2558 สำหรับเครื่องมือวัดแบบแรงดันน้ำด้วยไฟฟ้าแบบลวดสั่น (Vibrating Wire Piezometer)ชนิดวัดแรงดันน้ำปกติได้ระหว่าง 0.25 เมตร ของน้ำ
Specification NO DSD -PZ-VW50-2558 สำหรับเครื่องมือวัดแบบแรงดันน้ำด้วยไฟฟ้าแบบลวดสั่น (Vibrating Wire Piezometer)ชนิดวัดแรงดันน้ำปกติได้ระหว่าง 0.50 เมตร ของน้ำ
Specification NO DSD -PZ-VW75-2558 สำหรับเครื่องมือวัดแบบแรงดันน้ำด้วยไฟฟ้าแบบลวดสั่น (Vibrating Wire Piezometer)ชนิดวัดแรงดันน้ำปกติได้ระหว่าง 0.75 เมตร ของน้ำ
Specification NO DSD -PZ-VW100-2558 สำหรับเครื่องมือวัดแบบแรงดันน้ำด้วยไฟฟ้าแบบลวดสั่น (Vibrating Wire Piezometer)ชนิดวัดแรงดันน้ำปกติได้ระหว่าง 0.100 เมตร ของน้ำ
Specification NO DSD -SF-PIEZ-2558 เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านตัวเขื่อน(Seepage Flow Meter) แบบอัตโนมัติ สำหรับอาคารฝายวัดน้ำ(Seepage Flow Meter)
Specification NO DSD -OW-RU01-2558 อุปกรณ์อ่านค่าระดับน้ำ(Water Level indicator หรือ Dip Meter) แบบสายเทปบอกตัวเลขความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร
Specification NO DSD -SF-ST-2558 แผ่นสลายพลังงาน แผ่นวัดระดับน้ำและฝายวัดน้ำสำหรับอาคารฝายวัดน้ำ (Seepage Flow Meter)
Specification NO DSD -CR-01-2558 ชุดหัววัดการเคลื่อนตัวแนวดิ่ง(Torpedo) พร้อมสายวัดสำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวดิ่ง USBR Cross Arm
Specification NO DSD -IH-01-2558 อาคาร Instrument House พร้อม Ieminal Box แบบ Data Logger ภายในพร้อมระบบอ่านค่าและส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ
Specification NO DSD -INC-Dum01-2558 ชุดหัวทดสอบ(Dummy probe) สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-Probe100-2558 ชุดหัววัดการเคลื่อนตัว(Inclinmometer Probe)พร้อมสัญญาณ 100 เมตรและระบบสื่อสารไร้สาย สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-AT01-2558 ชุดท่อการวัดการเคลื่อนตัว(Access Trobe)พร้อมส่วนประกอบ(Fitting) สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-CF01-2558 อุปกรณ์สอบเทียบค่า(Calibrating Frame) สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-RO-WL01-2558 อุปกรณ์อ่านค่าการเคลื่อนตัว (Inclinometer Readout หรือ data logger) แบบไร้สาย (Wireless) สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-Probe50-2558 ชุดหัววัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer Probe) พร้อมสัญญาณ 50 เมตรและระบบไร้สาย สำหรับเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวแนวราบ(Inclinometer)
Specification NO DSD -INC-IP80-2558 ชุดหัววัดการเคลื่อนตัว (Inclinometer Probe) สำหรับความลึกไม่เกิน 80 เมตร เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบภายในตัวเขื่อนอัตโนมัติ (In-Place Inclinometer)
 
 
 

 

ผู้ดูแลWebsite ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. 0 2241 1011 ภายใน 2407