ข่าวกรมชลประทาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
โทร./ โทรสาร 0 2243 6956 , 0 2241 3350
กรมชลประทาน www.rid.go.th , www.kromchol.com
   
¨ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้น้ำ เพราะฝนอาจทิ้งช่วงในระยะนี้ 31 พฤษภาคม 2547
¨ สถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือในเขต จ.เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 28 พฤษภาคม 2547
¨ ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ 27 พฤษภาคม 2547
¨ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีฝนมากขึ้น 26 พฤษภาคม 2547
¨ อ่างฯชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมรับปริมาณน้ำฝน 24 พฤษภาคม 2547
¨ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลาก 21 พฤษภาคม 2547
¨ ภาพข่าว  :  น้ำท่วมแม่ระมาด 21 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลฯ เตรียมติดตั้งโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็กวัดปริมาณน้ำฝน 20 พฤษภาคม 2547
¨ น้ำเสียเสาไห้เริ่มคลี่คลาย หลังเขื่อนป่าสักปล่อยน้ำเพิ่ม 19 พฤษภาคม 2547
¨ เขื่อนกรมชลฯ พร้อมรับมือฤดูน้ำหลาก 18 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลประทาน ระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฯ เพิ่มช่วยเกษตรกรเลี้ยงปลา   14 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝน 13 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลประทาน แถลงข่าวสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมรับมือฤดูฝน 10 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลประทานจัดแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง 6 พฤษภาคม 2547
¨ กรมชลประทานย้ำคนกรุงมั่นใจได้น้ำประปาไม่กร่อย 4 พฤษภาคม 2547