ปริมาณการใช้น้ำของพืช(Evapotranspiration; ET)
       เป็นปริมาณการใช้น้ำของพืชชนิดต่างๆ  ที่ได้จากการ
ศึกษาทดลองและวิจัยโดยใช้ถังวัดอัตราการใช้น้ำของพืช
(Lysimeter)
และโดยการตรวจวัดจากแปลงทดลองโดยตรง