ET/E
       เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณการใช้น้ำของพืช (ET)
กับค่าการระเหยของน้ำ (E)  ที่ได้จากถาดวัดการระเหยแบบ
Class A Pan
   ณ สถานที่และช่วงเวลาเดียวกัน   ค่าET/E นี้
สามารถนำไปใช้สำหรับการศึกษา ทดสอบเพื่อหาปริมาณน้ำ
ใช้ที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิดเพื่อก่อให้เกิดการประหยัด
น้ำและให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด

       ค่า ET/E ที่จะกล่าวถึงนี้ หากเป็นพืชล้มลุกหรือพืชอายุ
สั้นจะแสดงรายละเอียนเป็น รายสัปดาห์ และหากเป็นพืชยืน
ต้นหรืออายุยาว(ตลอดปี)จะแสดงรายละเอียดเป็น รายเดือน