ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง(Reference Crop
  Evapotranspiration; ETo)

       เป็นการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้
ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ทำ
การศึกษา ทดลอง มาคำนวณโดยใช้สูตร Modified Penman
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของพืช(ET)ที่แท้จริง
  ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง(Reference Crop
  Evapotranspiration; ETo)

       เป็นการคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำของพืชโดยใช้
ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ทำ
การศึกษา ทดลอง มาคำนวณโดยใช้สูตร Penman Monteith
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ำของพืช(ET)ที่แท้จริง

*** Download ETo_PenMon_2554 ***

Click Here