ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช(Crop Coefficient ; Kc )ที่กล่าวถึงในที่นี้   เป็นค่าสัมประสิทธิ์พืชทั้งในกลุ่มของ

ข้าว ธัญพืช, พืชอาหารสัตว์, พืชไร่, พืชผัก, ไม้ผล, ไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นผลงานที่ได้จากการศึกษา ทดลอง

และวิจัยฯ โดยนักวิจัยสาขาต่างๆ ของส่วนการใช้น้ำชลประทาน ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์พืชที่ได้นี้จึงเป็นค่าที่สามารถ

นำไปใช้งานในทั่วทุกภาคของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

ค่าสัมประสิทธิ์พืชของพืช 40 ชนิด ( *.pdf file)


ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader ได้ที่นี่