Average Rainfall

       ปริมาณฝนเฉลี่ย  เป็นปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2003-2007        ที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจอากาศของ
กรมอุตุนิยมวิทยา  

  Effective Rainfall

       ปริมาณฝนใช้การ  เป็นปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนในรอบ  1 ปีที่คำนวณได้สำหรับนำไปในในการวางแผนการจัดสรรน้ำึ่งแยกเป็น  ฝนใช้การของพืชไร่  และ  ฝนใช้การของข้าว