หน้าหลัก  |   Download แบบฟอร์ม

 

 

สภาพการเพาะปลูกพืช

ผลการเพาะปลูกข้าว พืชไร่-พืชผัก พืชอื่นๆ และบ่อปลา-บ่อกุ้ง ในเขตชลประทานขนาดใหญ่และกลาง รายภาค

สภาพการใช้พื้นที่ในเขตชลประทาน

พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์

พื้นที่เพาะปลูกพืชในเขตโครงการชลประทานแม่กลอง

ผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกสะสมของข้าวและพืชไร่-พืชผัก รายสัปดาห์ในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่และกลาง รายจังหวัด

 

            สภาพการเพาะปลูกพืชนี้    จะเป็นตารางแสดงสรุปผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกของข้าวนาปี นาปรัง การปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล้ง  ตลอดจนเนื้อที่เพาะปลูกพืชอื่นและบ่อกุ้ง-บ่อปลาเป็นรายสัปดาห์ ในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วทุกภาคของประเทศ
           สำหรับเนื้อที่เพาะปลูกพืชในเขตโครงการ จะเป็นตารางสรุปแสดงพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี นาปรังและพืชไร่ พืชผักเป็นรายโครงการ ทั้งในเขตโครงการเจ้าพระยาใหญ่ พิษณุโลก รวมทั้งพื้นที่โครงการในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์, โครงการแม่กลองและรายงานผลก้าวหน้าเนื้อที่เพาะปลูกรายสัปดาห์ในเขตโครงการรายจังหวัด

           หากต้องการทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมด สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ " ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน " โทร. 0-2669-4229 หรือภายใน 2377 ในวันและเวลาราชการ