**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง 61 (1 พ.ย. 60 - 30 เม.ย . 61 ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 1 มี.ค. 61 - 15 มิ.ย. 61) สำหรับพื้นที่พืชฤดูฝนที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ให้รายงานแยก และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์