**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการรายงานข้อมูลฤดแล้ง ปี 2563 (1 พ.ย. 62 - 30 เม.ย . 63 (ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 1 มี.ค. 63 - 15 มิ.ย. 63) สำหรับพื้นที่พืชฤดูฝนที่ยังปลูกหรือเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ให้รายงานแยก และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์