**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน 60 (1 พ.ค. 60 - 31 ต.ค . 60 ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 16 มิ.ย. 60 - 28 ก.พ. 61) สำหรับพื้นที่พืชฤดูแล้งที่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ให้รายงานแยก และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์