**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการรายงานข้อมูลฤดฝน ปี 2564 (1 พ.ค. 64 - 31 ต.ค . 64 (ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 15 มิ.ย. 64 - 28 ก.พ. 65) สำหรับพื้นที่พืชฤดูแล้งเก็บเกี่ยวไม่เสร็จ ให้แยกรายงาน และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์