**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการรายงานข้อมูลฤดฝน ปี 2566 (1 พ.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 (ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 16 มิ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67) สำหรับพื้นที่พืชฤดูแล้งที่เก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จ ให้แยกรายงาน และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์