**ขณะนี้เข้าสู่ช่วงการรายงานข้อมูลฤดแล้ง ปี 2565/66 (1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 66 (ยกเว้น 6 จังหวัดภาคใต้ เริ่ม 1 มี.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66) สำหรับพื้นที่พืชฤดูฝนที่เก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จ ให้แยกรายงาน และให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชให้เสร็จสิ้นภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์