Google Search ฝ่ายเผยแพร่ ฯ
หน้าแรก | ข้อมูลหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | ผลงานเผยแพร่ | กิจกรรม | ติดต่อเรา | ถามตอบ | ดาวน์โหลด
 
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยวิธีนาหว่านน้ำตม
บทคัดย่อ
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ข้าวข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยวิธีหว่านน้ำตมที่แปลงเกษตรกร ชื่อนายกำจัด โนนจาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สำนักชลประทานที่ 3 เริ่มทำการหว่านข้าวตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2551 และเก็บเกี่ยววันที่ 15 พฤษภาคม 2551 รวมอายุ 115 วัน จากผลการทดลอง โดยแยกเป็นช่วงหว่านข้าวงอกจนข้าวเจริญเติบโตถึงความสูงที่จะส่งน้ำได้จำนวน 17 วัน ที่ไม่ต้องส่งน้ำ และระยะข้าวอายุ 17 วันจนถึงเก็บเกี่ยวจำนวน 98 วัน ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ใช้น้ำตลอดอายุจำนวน 679.86 มิลลิลิตร หรือ 1,087.82 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าการใช้น้ำตามช่วงระยะการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันดังนี้คือ ระยะตั้งตัว 4.49 มิลลิเมตร ระยะแตกกอ 5.64 มิลลิเมตร , ระยะตั้งท้อง-ออกดอก 8.32 มิลลิเมตร ระยะสร้างผลผลิต 8.66 มิลลิเมตร และระยะข้าวแก่เก็บเกี่ยว 4.87 มิลลิเมตร ค่า Crop Coefficient (Kc) จากสูตร Modified Penman เท่ากับ 1.09 จากสูตร Blaney Criddle เท่ากับ 1.21 จากสูตร Pan Method เท่ากับ 1.44 จากสูตร Thornthwaite เท่ากับ 1.44 จากสูตร Hargreaves เท่ากับ 1.33 จากสูตร Radiation เท่ากับ 1.08 จากสูตร Penman - Monteith เท่ากับ 1.45 ค่าสัมประสิทธิ์ข้าวแบบเบ็ดเสร็จ (K’p) เท่ากับ 1.22 ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 (Ey) เท่ากับ 0.53 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลผลิตที่ได้รับเท่ากับ 640.00 กิโลกรัมต่อไร่