เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ศึกษาดูงานและติดตามงาน การวิจัยการใช้น้ำของพืช ที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) อ่านต่อ...
   
     
 
เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ศึกษาดูงานและติดตามงาน การวิจัยการใช้น้ำของพืช ที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) อ่านต่อ....
 
   
เมื่อวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร อ่านต่อ....
   

ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0-2241-4794  โทรสาร : 0-2241-2494  ภายใน : 2359

webmaster :thitipong2524@hotmail.com