1.การทดลองหาช่วงระยะเวลาและจำนวนครั้งในการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในการปลูกข้าวโดยไม่ใช้น้ำเตรียมแปลง(ทำเทือก) ปีที่ 1 (งบประมาณ 211,600 บาท)
2.การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของกระชายดำ ปีที่1 (งบประมาณ 465,750)
3.การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมะนาว ปีที่3 (งบประมาณ 144,000)
4.ศึกษาการให้น้ำชลประทานแบบประหยัดแก่ปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคนิค Partial Root-zone Drying (งบประมาณ 590,450)
5.ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง ปีที่3 (งบประมาณ 220,880)
6.ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา ปีที่2 (งบประมาณ 590,300)
7.ผลของการให้น้ำชลประทานเพิ่มเติมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของปาล์มน้ำมันในช่วงฤดูแล้ง ปีที่2 (งบประมาณ 590,300)
8.ผลกระทบจากการระบายน้ำทำเทือกนาหว่านน้ำตมที่มีผลต่อคลองชลประทานและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีที่2 (งบประมาณ 305,358)
9.ศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วหลังน้ำท่วมขัง ปีที่2 (งบประมาณ 384,150)
10.การทดลองหาปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของคะน้า ปีที่1 (งบประมาณ 164,081)