ทะเบียนวิจัยตั้งแต่ปี 2560 (แบบใหม่)
ทะเบียนวิจัยปี 2554 - 2559 (แบบเก่า)
การสืบค้นทะเบียนวิจัยโดยการอ้างรหัส