ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน
ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
811 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2241-4524 โทรสาร 0-2241-4794