1. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการน้ำของพืช ค่าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง ช่วงเวลาการให้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นและช่วงการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
    2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกษตรตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตร และที่มีผลกระทบต่อพืช เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลรักษาแหล่งน้ำภายใต้การควบคุมของกรมชลประทาน และให้เป็นเกณฑ์ในการบริหารจัดการน้ำ และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    3. ศึกษาวิธีการใช้น้ำชลประทานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
    4. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการวิจัยของหน่วยงาน งานที่ร่วมดำเนินการ แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลตามเวลาที่กำหนด
    5. บริการข้อมูลวิชาการด้านการใช้น้ำของพืช การใช้น้ำในระบบการทำฟาร์มและเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการน้ำของพืช ค่าสัมประสิทธ์พืช และปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง ช่วงเวลาการให้น้ำที่เหมาะสม ข้อมูลคุณภาพน้ำ และวิธีการใช้น้ำชลประทานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทานให้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการใช้น้ำชลประทาน
    6. ฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด