ขณะนี้

กรมให้มอบภารกิจงาน

ด้านการขออนุญาตใช้น้ำที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานตามมาตรา 8

ด้านการขอประกาศทางน้ำชลประทานตามมาตรา 5 และ

การขอออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเป็นทางน้ำชลประานตามมาตรา 8

ไปยังกลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน แล้ว

จึงขอแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และขอให้ติดต่อประสานงานและส่ง

เอกสารไปยัง

กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กองแผนงาน โดยตรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะค๊ะ