อาคารชลประทานที่น่าสนใจ
(ที่มา : หนังสืออาคารชลศาสตร์ เล่ม 1/2, อ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดาการ,2543)

ประเภทของอาคารชลประทาน
อาคารชลประทาน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. อาคารชลศาสตร์ที่หัวงาน
2. อาคารชลศาสตร์ที่ระบบส่งน้ำ

1. อาคารชลศาสตร์ที่หัวงาน (Headwork Structure) แบ่งออกได้ 3 ประเภท
1.1 อาคารหลักของหัวงานหลัก (Main Headwork Structure)
เขื่อนเก็บน้ำ (Dam)

ฝาย (Diversion Weir)

เขื่อนระบายน้ำ (Barrage, Diversion Dam)

1.2 อาคารประกอบหัวงาน (Appurtenant Structures of Headwork)

1.2.1 อาคารประกอบเขื่อน ได้แก่
อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)
อาคารระบายท้ายน้ำ (Outlet Work)
อาคารรับน้ำ (Intake Structure)
อาคารควบคุม (Control House)
1.2.2 อาคารประกอบฝาย ได้แก่
ประตูระบายทราย (Sand Sluice, Scouring Sluice)
ร่องระบายทราย (Sluiceway Channel)
กำแพงแบ่งร่องน้ำ (Diversion Wall)
บันไดปลา (Fish Ladder)
ทางซุง (Logway)
สะพาน (Bridge)
คันกั้นน้ำ (Flood Protective Dikes)
1.2.3 อาคารประกอบเขื่อนระบายน้ำ
ได้แก่
บันไดปลา
(Fish Ladder)
ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)
สะพาน (Bridge)
ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม (Closure Dam)
คันกั้นน้ำ (Flood Protective Dikes)
1.3 อาคารที่ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่
ได้แก่
ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ (Headgate of Main Canal)
ประตูเรือสัญจร (Navigation Lock)
ที่ดักทราย (Sand Trap)

2. อาคารโครงสร้างทางชลศาสตร์ในระบบส่งน้ำ (Structure in Water Distribution System)
2.1 อาคารลำเลียงน้ำ (Conveyance Structure) เป็นอาคารที่ต่อเชื่อมกับคลองส่งน้ำ อาคารเหล่านี้จะทำหน้าที่นำน้ำผ่านภูมิประเทศ
ที่ไม่สามารถขุดคลองส่งน้ำได้ ประกอบไปด้วย
คลองส่งน้ำ (Canals)
ท่อลอด (Road Crossing)
รางน้ำ (Flume)
อาคารน้ำตก (Drop Structure)
รางเท (Chute Structure)
ท่อเชื่อม (Inverted Syphon)
2.2 อาคารควบคุมการไหล (Regulated Structure)
เป็นอาคารที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและระดับน้ำในคลองส่งน้ำ
ประกอบไปด้วย
อาคารอัดน้ำกลางคลอง (Check Structure)
อาคารน้ำตก (Check Drop Structure)
อาคารท่อส่งน้ำ (Turnout)
อาคารแบ่งน้ำ (Diversion Structure)
Check & pipe Inlets
2.3 อาคารป้องกัน (Protective Structure)
เป็นอาคารที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
คลองส่งน้ำ ประกอบไปด้วย
Wasteway
ประกอบไปด้วย
Side Channel Spillway
Gate Wasteway Turnouts
Siphon Spillway
Check Inlet Wasteway
Cross Drainage Structures
ประกอบไปด้วย
Culverts
Overchutes
Drain Inlets
2.4 อาคารวัดน้ำ (Water Measurement Structure)
เป็นอาคารที่ทำหน้าที่วัดปริมาณน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัด
การเรื่องน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำ ประกอบไปด้วย
Parshall Flume
Cutthoat Flume
Constant - Head Orifice (CHO)
Weirs
Stilling Wells
Weir Boxes
Open - Flow Meters

ดูรายละเอียดอาคารชลประทาน .........คลิ๊ก