ปริมาณตะกอนรายวันตามคำสั่งปีน้ำ 2012

==> 1. ลุ่มน้ำสาละวิน
  - ไม่มีข้อมูล
==> 10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
==> 17. ลุ่มน้ำโตนเลสาป
  - ไม่มีข้อมูล
==> 18. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
==> 20. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
==> 21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
==> 23. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
==> 24. ลุ่มน้ำปัตตานี
  - ไม่มีข้อมูล
==> 25. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก