3-02
กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ กรมชลประทาน
WATER INFORMATION AND FORECAST GROUP - RID

 แนวโน้มฝนเฉลี่ยใน 25 ลุ่มน้ำหลัก


   01. ลุ่มน้ำสาละวิน
 02. ลุ่มน้ำโขง

 03. ลุ่มน้ำกก

 04. ลุ่มน้ำชี
 05. ลุ่มน้ำมูล

 06. ลุ่มน้ำปิง

 07. ลุ่มน้ำวัง

 08. ลุ่มน้ำยม

 09. ลุ่มน้ำน่าน

 10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง

 12. ลุ่มน้ำป่าสัก

 13. ลุ่มน้ำท่าจีน

 14. ลุ่มน้ำแม่กลอง

 15. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
 16. ลุ่มน้ำบางปะกง
 17. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
 18. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 19. ลุ่มน้ำเพขรบุรี
 20. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก

 21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 22. ลุ่มน้ำตาปี

 23. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 24. ลุ่มน้ำปัตตานี

 25. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก