เว็บไซต์ ติดตามระดับน้ำจากกล้อง CCTV
1. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

- สถานี P. 67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ ( อยู่ระหว่างการปรับปรุง )

- สถานี TP. 67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
   
2. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  
   
3. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
   
4. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
   
5. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง  
   
6. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก  
   
7. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก

- สถานี Gt.7 คลองบางสะพาน บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(N98BA04BL7D user : admin Pass : admin123456)

   
8. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ - CCTV รอบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เทศบาลนครศรีธรรมราช)
   
9. กรมชลประทาน - ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำในจุดเสี่ยงด้วยกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- โทรมาตรอ่างเก็บน้ำ (สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา)
   
10. หน่วยงานอื่นๆ - กรมทรัพยากรน้ำ
   

 

hydrologypart@gmail.com

© ลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของ
ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ