เรื่อง          : KM DAY สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      วัน เวลา    : 11 มิถุนายน 2556
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 อาคารวิชาการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
           วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจรูญ  พจน์สุนทร์ ที่ปรึกษา สำนักฯ
ผู้อำนวยการส่วน ผ๔้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าสถานีฯ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ประจำปี 2556 ของสำนักฯ
เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผนการจัดการความรู้ ของสำนัก ในครั้งนี้ทีมงานจัดการความรู้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อไป