เรื่อง          : ถอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ และกิจกรรม KM DAY สำนักฯ 2556
      วัน เวลา    : 13 กันยายน 2556
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมชลปนะทาน กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
           วันที่ 13 กันยายน 2556 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรูญ  พจน์สุนทร
ที่ปรึกษา สำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสถานนีฯ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ
เข้าร่วมรับฟังการสรุปบทเรียน ถอความรู้
จากผู้เกษียณอายุราชการ และกิจกรรม KM DAY ของสำนักฯ