เรื่อง          : กิจกรรมเลื้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
      วัน เวลา    : 13 กันยายน 2556
      สถานที่      : ณ ห้องน้ำทิพย์ อาคารสโมสรกรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
           วันที่ 13 กันยายน 2556 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรูญ  พจน์สุนทร
ที่ปรึกษา สำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสถานนีฯ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของ
สำนักฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ พร้อมกับมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นของขวัญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา