เรื่อง          : การประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 3/2557
      วัน เวลา    : 29 พฤศจิกายน 2556
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ดำเนินการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2556 โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักฯเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจรูญ พจนสุนทร ที่ปรึกษา สำนักฯ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่ม, หัวหน้าสถานีฯ/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2557
ได้ให้หน่วยงานในสำนักฯ รายงานการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง