เรื่อง          : กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาโยนแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ
      วัน เวลา    : 7 ธันวาคม 2556
      สถานที่      : สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลอง) จ.นครปฐม
 
   
   
           วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ CKOผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ในฐานะ CKO ร่วมกับ KM Team สำนักฯ
และเจ้าหน้าที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) และประชาชน นักเรียน ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการใช้น้ำชลประทาน
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) จ.นครปฐม