เรื่อง          : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      วัน เวลา    : 20-21 ธันวาคม 2556
      สถานที่      : อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด
 
   
   
           วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายจรูญ  พจน์สุนทร์ ที่ปรึกษาฯ
นายโฆสิต  ล้อศิริรัตน์ ผู้เชียวชาญ ด้านวิศวกรรมโยธา นายธาดา  สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชียวชาญด้านอุทกวิทยา
ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
หัวหน้าสถานี หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ร่วม "ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557" เพื่อหา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และแผนการจัดการความรู้ของสำนักฯ ณ อาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด