เรื่อง          : ต้อนรับนักข่าวจาก 6 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
      วัน เวลา    : 18 กันยายน 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาฯ สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
 
   
   
            วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายพลชัย กลิ่นขจร ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน นายนพดล โค้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และนายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ให้การต้อนรับนักข่าวจาก 6 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในนามผู้แทนสำนักชลประทานที่ 1 และได้บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ นโยบายและแผนป้องกันน้ำท่วม ถึงขั้นตอนการจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental impact Assessment; EIA) ณ ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาฯ สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่