เรื่อง          : กรมชล เตรียมความพร้อมการว่าจ้างงาน เพื่อทดแทนการทำนาปรังในฤดูแล้ง
      วัน เวลา    : 24 ตุลาคม 2557
      สถานที่      : หอประชุมชูชาติ กำภู สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี
 
   
   
   
   
   
           24 ตุลาคม 2557 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจ้างแรงงานและมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าตามที่รัฐมีมติให้มีการงดการปลูกข้าวนาปรังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำ
เจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในฤดูแล้ง ตั้งแต่ 1พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีงานทำและมีรายได้ในช่วง
เวลาดังกล่าว ในส่วนของกรมชลประทานได้สั่งการไปยังหน่อยงานในสังกัดที่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 และพื้นที่ที่
งดการส่งน้ำสำหรับทำนาปรังในฤดูเพาะปลูก 2557-2558 ให้เตรียมความพร้อมในการว่าจ้างแรงงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารชลประทาน สำนักงาน บ้านพัก
ระบบชลประทาน และขุดลอกคูคลอง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 สำหรับเงือนไขการจ้างแรงงาน ให้พิจารณา
ว่าจ้างเกษตรกรที่มีชื่อบัญชีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน หากมีแรงงานไม่เพียงพอให้พิจารณาว่าจ้าง
เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นลำดับ ต่อจากนั้น นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ขึ้นบรรยายสรุปขั้นตอนทั้งหมดร่วมกับกองแผนงาน
ของกรมชลประทาน เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สำนักชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี