เรื่อง          : สรุปบทเรียนการดำเนินงานกรมชลประทาน ประจำปี 2557
      วัน เวลา    : 29-30 ตุลาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่
 
   
   
   
   
           วันนี้(๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายก่อสร้างเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาสรุปบทเรียนการดำเนิน
งานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(After Action Reveiw: AAR) ระดับบริหาร โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กอง ทั่วประเทศ
ตลอดจนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 120คน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่
           สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในแง่มุมการบริหารกรมและผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗