เรื่อง           : สบอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2558
      วัน เวลา     : 19 มีนาคม 2558
      สถานที่      : ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           วันที่ 19 มีนาคม 2558 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานถ่ายทอดองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายพงศธกรณ์ สุวรรณพิมล ที่ปรึกษา สบอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่1 หัวข้อ "ส่วนดีจากการดูงานการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณรัฐเกาหลี" นายพลชัย กลิ่นขจร ผอน.ภาคเหนือตอนบน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่2 หัวข้อ "การสำรวจปริมาณน้ำแบบไม่สัมผัสผิวน้ำ" และคณะทำงาน สบอ. ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่3 หัวข้อ "การใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (WD My Cloud)"