เรื่อง           : เสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากรภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
      วัน เวลา     : 19-20 กันยายน 2558
      สถานที่      : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและปลูกป่าชายเลน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        ชาวคณะ สบอ.ร่วมกันปลูกป่าชายเลน(กิจกรรมสร้างความผาสุกฯ) และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ณ กองทัพเรือ