เรื่อง           : โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา การดำเนินงานจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กร
                          (KM Day ครั้งที่ 2/2558 และงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
      วัน เวลา     : 19-20 กันยายน 2558
      สถานที่      : โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการน้ำกับภาคอุตสาหกรรมและแนวทางการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 9" โดยนายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค (ผจบ.ชป.9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
       CKO กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปี 2558 ที่ทุ่มเท เสียสละ และบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการจวบจนเกษียณอายุราชการครบ 60 ปี พร้อมมอบ ของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณทุกท่าน