เรื่อง           : กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
      วัน เวลา     : 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
        วันนี้ (17 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.30-16.30 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานจัดการความรู้ สจด. สพญ. สบก. และ สสธ.