เรื่อง           : กิจกรรม KM DAY 2015
      วัน เวลา     : 1 - 2 กันยายน 2558
      สถานที่      : โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
        ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2558 ผู้แทน สบอ. และKM เครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY 2015 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร