เรื่อง           : กิจกรรม KM After Action Review 2015
      วัน เวลา     : 14-16 กันยายน 2558
      สถานที่      : โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        กิจกรรม Site visit สำนักงานชลประทานที่ 10 จ.ลพบุรี
   
   
   
   
   
       กิจกรรม KM AAR 2015