เรื่อง           : กิจกรรมเยี่ยมชม (Site Visit) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ทีมงานจัดการความรู้สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
      วัน เวลา     : 17 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.10 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        วันนี้ (17 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30-12.10 น. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้เข้าร่วมประชุม รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักบริหารโครงการ