เรื่อง           : KM Day ครั้งที่ 1/2558
      วัน เวลา     : 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
           วันที่ 16 มกราคม 2558 CKO ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมและสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ในกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 1/2558