เรื่อง           : CKO ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการที่บรรจุใหม่
      วัน เวลา     : 8-15 มิถุนายน 2558
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           ช่วงระหว่าง วันที่ 8-15 มิถุนายน 2558 CKO ได้ถ่ายทอด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจภายในสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำหรับบุคลากรที่โอนย้ายหรือบรรจุใหม่ปี พ.ศ. 2558