เรื่อง           : ประชุมสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ครั้งที่ 4/2558
      วัน เวลา     : 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
      สถานที่      : ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน
 
   
   
   
   
   
        วันนี้ (21 กรกฎาคม 2558) เวลา 13.30-16.30 น. สำนักบริหารจัดการน้ำฯ ได้ดำเนินการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน,ผู้อำนวยการศูนย์ฯ,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้าสถานีฯ/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีการ
รับรองรายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2558 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ แนะนำข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ที่บรรจุ/จ้าง/โอน/ย้าย การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2558 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ การเบิกจ่ายงบประมาณ และเรื่องเพื่อพิจารณา การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การจัดงานเลี้ยงเกษียณประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน