เรื่อง          : ร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว
      วัน เวลา    : 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.
      สถานที่      : ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
           วันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เข้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในประเด็นสถานการณ์ภัยแล้งโดยภาพรวมของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ