เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      วัน เวลา    : 25 กรกฎาคม 2559
      สถานที่      : ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถารณ์น้ำ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร
 
   
   
   

   

ในช่วงสายวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานกปร. กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุทกศาสตร์(ทหารเรือ) กรมป้องกันฯ กรมโยธาฯ สำนักระบายน้ำ(กทม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร