เรื่อง          : นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยแล้ง-น้ำท่วม : ความร่วมรับผิดชอบจากปลายนาสู่มหานคร"
      วัน เวลา    : 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
      สถานที่      :ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาชัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
   
   
นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ภัยแล้ง-น้ำท่วม : ความร่วมรับผิดชอบจากปลายนาสู่มหานคร" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาชัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร