เรื่อง          : นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมแถลงข่าวเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรน้ำ
      วัน เวลา    : 14 มีนาคม 2559  
      สถานที่      : -
 
   
   

บ่ายวันที่ 14 มีนาคม 2559  นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วยนายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและนายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาร่วมแถลงข่าวเรื่องการบูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบครบวัฏจักรน้ำ โดยทั้ง 3 หน่วยงานได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำในชั้นบรรยากาศ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาจะพัฒนาระบบการใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาร่วมกัน เพื่อใช้ในประกอบการตัดสินใจและวางแผนการปฎิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ และแผนการบริหารจัดการน้ำต่อไป